Disclaimer

Geen aansprakelijkheid voor schade en storingen
Vrije School Wonnebald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze website of door het gebruik van deze site. Noch kan Vrije School Wonnebald aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Ook bieden wij geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Vrije School Wonnebald uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden.

Geen aansprakelijkheid voor onjuiste informatie
Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Geen aansprakelijkheid voor externe sites
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Vrije School Wonnebald zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie
Vrije School Wonnebald controleert periodiek de beoordelingen van bedrijven die op vswonnebald staan, maar garandeert niet dat de inhoud van vswonnebald altijd accuraat en volledig is. Vrije School Wonnebald garandeert niet dat eventuele onjuistheden continu worden aangepast of verwijderd. Mocht je een onjuistheid op de site signaleren, dan kun je contact op te nemen met admin@remove-this.wonnebald.nl Geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke bijdragen van derden

Geen aansprakelijkheid voor inhoud van derden op vswonnebald of sites die hieraan gekoppeld zijn of naar Vrije School Wonnebald verwijzen. Het is niet de taak van onze moderators om alle uitspraken en informatie van de gebruikers van vswonnebald ook inhoudelijk te controleren.

Geen aansprakelijkheid voor (indirecte) schade
Het is aan de gebruiker van onze site om, naar eigen inzicht, uit vswonnebald te halen wat er in zit. Vrije School Wonnebald is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, of verband houdt met het gebruik van de informatie van vswonnebald, of het niet kunnen gebruiken van de informatie op vswonnebald. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld die rechtstreeks is veroorzaakt door Vrije School Wonnebald. Iedere vorm van indirecte schade, zoals winst- of loonderving, is hoe dan ook uitgesloten van onze aansprakelijkheid.

Geen aansprakelijkheid voor storing
Hoewel we voortdurend het technische functioneren van vswonnebald monitoren, is Vrije School Wonnebald evenmin aansprakelijk voor schade aan computerapparatuur en software als gevolg van eventuele virussen die via vswonnebald verspreid worden.

Geen aansprakelijkheid voor producten, diensten van derden
Vrije School Wonnebald is niet aansprakelijk voor producten en diensten die via de site worden aangeboden, noch voor schade ontstaan door het gebruiken of niet kunnen gebruiken daarvan. Eventuele transacties of andere opdrachtovereenkomsten komen rechtstreeks tot stand tussen de desbetreffende derde en de gebruiker, tenzij Vrije School Wonnebald zich in voorkomend geval uitdrukkelijk manifesteert als de partij die het product of de dienst aanbiedt.

Overige bepalingen
Vrije School Wonnebald behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Bij nietigheid van een deel van deze voorwaarden blijven de overgebleven delen intact en zal Vrije School Wonnebald de ongeldige onderdelen vervangen door geldige onderdelen.

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Vrije School Wonnebald en derden naar aanleiding van de voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.