Algemeen

Wat doet de MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR is een wettelijk verplicht orgaan (Wet Medezeggenschap op Scholen) en behartigt de belangen van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. De MR probeert een sfeer van openheid, democratie en draagvlak te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De bevoegdheden van de MR

De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden.

  • Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Het betreft hier zaken als beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag van de schoolleiding; het zorgplan (schoolondersteuningsprofiel); het vakantierooster; groei of krimp van de school; verbouwingen en de begroting.
  • Instemmingsrecht wil zeggen dat beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft niet genomen kunnen worden door de bestuurder zonder instemming van de MR. U kunt hierbij denken aan verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; het schoolbeleidsplan; het schoolreglement; het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn; belangrijke verbouwingen; de ouderbijdrage etc. De volledige lijst met bevoegdheden staan in het MR reglement SVZH (vastgesteld in mei 2015).

Wanneer komt de MR bijeen?

In principe is er één keer per maand een MR-vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er privacy gevoelige onderwerpen op de agenda staan. Alle vergaderingen staan vermeld op de jaarkalender. 

GMR

Ouders en personeelsleden kunnen via de MR indirect invloed uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid Holland. Dit gebeurt via een contactpersoon, die zitting heeft in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur is verplicht een GMR in te stellen als zij meer dan één school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. Aangezien Wonnebald onderdeel is van de SVZH (www.svzh.nl) is er tevens een GMR.

In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het schoolniveau en het bovenschoolse niveau verzekerd. Daarnaast worden de leden van de GMR gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden uit het personeel of ouders van de desbetreffende school. Dat betekent dat je om gekozen te worden tot lid van de GMR geen lid hoeft te zijn van de MR. Wel moet je personeelslid of ouder van de desbetreffende school zijn om verkiesbaar te zijn tot lid van de GMR.

Vanuit de ouders heeft Joost Korsten zitting in de GMR. De leraren geleding in de GMR is vanuit Wonnebald op dit moment vacant.