Identiteit

Basisschool Wonnebald heeft haar oorsprong in het vrijeschoolonderwijs. De leraren op onze school putten inspiratie uit de antroposofie. De kern hiervan is, dat ieder mens een eigen levensweg gaat, zich op eigen wijze ontwikkelt. Daarbij hebben we invloed op anderen en anderen beïnvloeden ons. Het is de uitdaging om in dat krachtenveld je eigen weg te vinden. Basisschool Wonnebald staat open voor iedereen. Voor een goede verstandhouding is het van belang om te beseffen waar wij voor staan. 

Ontwikkeling van hoofd, hart en handen

Vanuit de vrijeschoolpedagogie willen wij kinderen helpen hun eigen levensweg te vinden. Dat doen we door hun persoonlijkheid op drie manieren aan te spreken en te ontwikkelen.

  • het denken: cognitieve vaardigheden
  • het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden
  • de wil: motorische en praktische vaardigheden

Het vrijeschoolonderwijs wordt levendig en creatief vormgegeven. Zo komen de drie genoemde aspecten goed aan bod. Deze vorm van onderwijs leidt tot kennis, inzichten en vaardigheden die kinderen juist vandaag de dag nodig hebben. Kennis is belangrijk, maar zelfkennis is ook zeer waardevol!

Vrij maar niet vrijblijvend
Vrijeschoolonderwijs betekent dat leerkrachten de vrijheid hebben om het onderwijs zó vorm te geven dat dit aansluit bij de individuele behoeften van de leerlingen. Dat is dus iets anders dan het min of meer plichtmatig volgen van een standaard methode. Natuurlijk vormen de kerndoelen die de overheid stelt een vast kader. In plaats van met vaste methodes, wordt gewerkt met een leerplan. Dit geeft dus de noodzakelijke bewegingsvrijheid voor de leerkracht. Leerstof wordt dan meer maatwerk. Vrij is dus allerminst vrijblijvend. Aan de kinderen wordt een duidelijke structuur en een evenwichtig dagritme geboden. Zoals de bekende dichter Perk al schreef: 'De ware vrijheid luistert naar de wetten.'

Geschiedenis

Basisschool Wonnebald ontstond in 1991, als initiatief van een aantal ouders die kinderen op de Haagse Vrijeschool hadden. Zij vormden het bestuur van de vereniging Wonnebald. Dit was de tweede vrijeschool in Den Haag.

Bij aanvang, in augustus 1991, was Wonnebald officieel een dependance van de Haagse Vrijeschool. De omvang was nog beperkt. 

De school kende een voorspoedige groei en werd in het tweede jaar zelfstandig. In het derde jaar al kon Wonnebald de gehele huidige huisvesting benutten.

In de eerste jaren is hard gewerkt aan de organisatie, zodat schoolleiding, het team, de ouders en het bestuur goed met elkaar samenwerken en een gezamenlijke koers varen. Dit is ook op Wonnebald een blijvend proces, want een school is nooit af.

Het team van Wonnebald hield in de afgelopen jaren gelijke tred met het algemene beeld in het Nederlandse onderwijs. Dat wil zeggen: er kwamen meer ondersteunende professionals bij. Denk aan vakleerkrachten, Remedial Teachers en een Intern Begeleider. Zodoende kan Wonnebald leerlingen die aandacht en zorg bieden die van een moderne school verwacht wordt.