Van alles op de hoogte

Individuele oudergesprekken

 • Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken op school: in oktober en na de voorjaarsvakantie. U kunt zich inschrijven voor deze gesprekken.
 • In de tweede klas vindt na het schoolonderzoek nog een extra gesprek plaats.
 • Overigens kunt u altijd tussentijds een afspraak maken met een leerkracht. Dan is er alle rust om zaken te bespreken.

Klassenbrieven

Iedere leerkracht schrijft aan het begin van elke periode een klassenbrief. Hierin leest u wat er in de komende periode gaat gebeuren en wat er in de afgelopen periode is gedaan en bereikt. 

Tussenrapportage

Voor de voorjaarsvakantie krijgt u een tussenrapport over uw kind. Hierin zijn de vorderingen van uw kind kort en kernachtig verwoord. In de oudergesprekken na de voorjaarsvakantie licht de leerkracht deze tussenrapportage nader toe.

Getuigschrift

Vanaf de 1e klas krijgt ieder kind aan het einde van elk schooljaar een getuigschrift. Dit is als volgt opgebouwd:

 • Het eerste gedeelte is speciaal bestemd voor het kind zelf. Het is iets persoonlijks. De leraar geeft in een verhaal, fragment of gedicht een ‘beeld’ van de ontwikkeling van uw kind. U hoeft dit beeldende gedeelte niet uit te leggen. Het kan regelmatig als verhaal of gedicht worden gelezen en zodoende verwerkt worden. Dit gedeelte is speciaal voor het kind.
 • Daarnaast is er een gedeelte voor u, ouder(s)/verzorger(s). Dit gedeelte beschrijft de algemene ontwikkeling van uw kind in het betreffende schooljaar en de vorderingen van ontwikkelde kennis, inzichten en vaardigheden voor alle vakken. Ook de vakleraren geven hun beoordeling. Dit gedeelte is uitdrukkelijk aan u gericht en niet aan uw kind. Dit geeft de mogelijkheid vrijuit over het kind te schrijven. U wordt gevraagd om een getekende kopie van het getuigschrift op de eerste dag van het nieuwe schooljaar in te leveren bij de leerkracht.

Huisbezoek

De groepsleraren van de kleuterklassen en de 1e klas komen gedurende de eerste drie jaren een keer op huisbezoek. Dit bezoekje is speciaal voor het kind. Als u vragen en of zorgen heeft met betrekking tot uw kind kunt u de leraar hierop aanspreken. 

Gezamenlijke ouderavonden

Een goed contact tussen u en de groepsleraar/-leraren is in ieders belang, zeker ook in dat van het kind. Elk schooljaar heeft elke klas drie ouderavonden. Dit zijn bijeenkomsten waar alle ouders van de klas welkom zijn. Op zo'n avond kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen:

 • Wat zijn we in deze klas aan het doen?
 • Waar zijn onze leerlingen/uw kinderen momenteel mee bezig?
 • Wat houdt kinderen in deze leeftijdsfase bezig? 
 • De achtergronden van het leerplan
 • Over het vrijeschool-onderwijs in het algemeen
 • Berichten uit de werkgroepen, het klassenouderoverleg en de MR

Houd voor de data de kalender op deze site in de gaten.

Klassenouders

Per klas zijn er twee à drie klassenouders, die een schakel vormen tussen de leerkracht(en) en de ouders. Zij hebben een aantal taken:

 • U kunt bij hen terecht voor alle praktische zaken in en rondom de klas (zoals bellijsten en e-mailadressen van andere ouders);
 • Zij ondersteunen de leerkracht(en) bij het organiseren van klassenactiviteiten, zoals werk- en ouderavonden en jaarfeesten;
 • Zij informeren nieuwe ouders over de gang van zaken op school en over de mogelijkheden om actief betrokken te zijn bij de school.
 • Voorzitter klassenouderoverleg: Yvette Bulthuis, voorzitter.klassenouders@wonnebald.nl.

De klassenouders komen vier keer per jaar bij elkaar in het KlassenOuderOverleg (KOO). Hier bespreken zij met de schoolleider actuele zaken. Zie voor meer informatie het specifieke onderdeel 'Klassenouders'.

Klassenpresentaties

Twee keer per jaar is er op onze school een klassenpresentatie in de aula (zie agenda en jaarplanner). Hierbij brengen leerlingen van klas 1 tot en met 6 de lesstof op een beeldende wijze tot uiting. Elke klas verzorgt een presentatie over de afgelopen periode. Ouders zijn van harte uitgenodigd op deze bijeenkomsten in de aula. Het is dè gelegenheid om een indruk te krijgen hoe het onderwijs in basisschool Wonnebald wordt vormgegeven. Omdat de ruimte in de aula beperkt is, en ook alle klassen aanwezig zijn, worden de ene keer de ouders van klas 1, 3 en 5 uitgenodigd en de andere keer de ouders van klas 2, 4, 6.

Nieuwsbrief

Deze verschijnt tweewekelijks, digitaal. Zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in en rondom de school. De nieuwsbrief wordt per email verzonden naar de ouders/verzorgers.

Mededelingen- en prikborden

 • Het mededelingenbord hangt bij de hoofdingang van de school. Hier vindt u berichten over het vrijeschoolonderwijs en andere activiteiten vanuit de antroposofie, praktische zaken, vragen, oproepen en mededelingen die daar betrekking op hebben.
 • Het prikbord bij het keukentje op de begane grond is bedoeld voor berichten over activiteiten die vanuit de ouders worden georganiseerd, oproepen, praktische zaken, vragen en mededelingen die daar betrekking op hebben.
 • Neem voor het ophangen van posters, flyers of andere berichten alstublieft eerst contact op met de administratie.
 • Ook bij de meeste klassen hangen mededelingenborden. Deze zijn bedoeld voor praktische zaken, vragen, oproepen en mededelingen die betrekking hebben op de klas. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van de verdeling van taken bij de jaarfeesten. De klassenleraar beheert het mededelingenbord, vaak in overleg met en de hulp van klassenouder(s).