Leerlingondersteuning

Leerlingondersteuning

We zijn er ook voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben

In principe staat basisschool Wonnebald open voor alle kinderen en geven we uiteraard extra begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben. Denk aan meervoudig begaafde kinderen, kinderen met dyslexie, met faalangst, met geïnternaliseerde problematieken, enzovoort. Natuurlijk moet wel steeds gekeken worden of plaatsing verantwoord is, juist ook op de langere termijn. Daarbij nemen we allerlei aspecten in overweging: de aard van de begeleidingsvraag, de samenstelling van de klas waar het kind in geplaatst kan worden, de ervaring van de leraar en of we als school de leerling optimaal kunnen begeleiden. De route is vastgelegd in de aanname procedure waarmee we op een zorgvuldige manier bovenstaande aspecten in ogenschouw nemen. De ‘zorgbreedte’ van onze school en daarmee ook onze grenzen wat betreft het bieden van extra ondersteuning, staat beschreven in ons School Ondersteuningsplan (SOP). DEF Ondersteuningsplan 2018-2019.doxc

Hulp aan kinderen binnen en buiten de klas

In een begeleidingstraject zetten we vaste stappen die in een proces zijn vastgelegd. Het begint bij het moment dat de leraar of de ouder een eventuele begeleidingsbehoefte signaleert bij de ontwikkeling van een kind. De eerste stap is altijd het contact tussen leraar en ouder. Het is de bedoeling dat zowel de school als de ouders de begeleiding van een leerling als een gemeenschappelijke noodzaak onderkennen: ‘We staan er samen voor’.

Eerst binnen de klas naar een oplossing zoeken

De leraar zal eerst zelf met de extra begeleiding in de klas aan de slag gaan. In samenspraak met de Intern Begeleider kan een (vervolg)handelingsplan opgesteld worden. Ieder jaar zijn er vaststaande groepsbesprekingen tussen leraar en IB-er en analyseren zij samen de vorderingen van alle leerlingen in de klas. In deze begeleidingsprocessen spelen een rol: de toets- en andere gegevens betreffende de vorderingen van de leerlingen; de beoordeling van deze gegevens; eventuele (groeps)handelings-plannen, die op deze beoordeling volgen; evaluatie van de uitgevoerde handelingen; reflectie op het leerstofaanbod en didactische aanpak etc. Wanneer we vermoeden dat er een intensievere begeleidingsvraag is, kan er een budget worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden voor een ondersteunings- en zorgpakket op maat het zogenaamde ‘arrangement’. Vanuit het SPPOH hebben wij wekelijks een paar uur de beschikking over een onderwijsadviseur en een schoolmaatschappelijk werkende. Zij helpen ons met het in kaart brengen van ondersteuningsvragen en het zoeken naar oplossingen. Samen met de Intern Begeleiders en de schoolleider vormen zij de zogenaamde ‘schoolondersteuningscommissie’ (SOC). Bij inschrijving op school geven ouders/verzorgers automatisch toestemming om hun kind(eren), mocht dit nodig zijn, te bespreken in dit interne overleg. De bevindingen ervan blijven natuurlijk binnenskamers: alleen de leraar en de ouders/verzorgers ontvangen hiervan een terugkoppeling.

Sleutelrol voor de Interne Begeleider(s)

De coördinatie van de begeleiding binnen en buiten de klas is in handen van de Intern Begeleider (IB-er). Soms is Remedial Teaching (RT) nodig. Ook onderwijsassistentie of andere aanvullende hulp, naar aanleiding van de handelingsplannen, kan een bijdrage zijn. De IB-er kan ook het SOC om nader advies vragen of zelf een ‘brede ondersteuningsbijeenkomst’ organiseren. In deze bijeenkomst, die iedere eerste maandagmiddag van de maand plaatsvindt, worden de behoeften van een leerling met een begeleidingsvraag van verschillende kanten bekeken en wordt er gezamenlijk naar een passende ondersteuning gezocht. Voor deze bijeenkomst kunnen ook de ouders worden uitgenodigd en zijn in ieder geval de leerkracht, de RT-er en de IB-er aan-wezig. Daarnaast kunnen de onderwijsadviseur van het SPPOH, de schoolmaatschappelijk werkende, de schoolarts of andere ‘deskundigen’ uitgenodigd worden die een bijdrage kunnen leveren aan een specifieke begeleidingsvraag van een leerling.

Aanvullende zorg

We streven ernaar dat elke leerling op een zo gezond mogelijke manier in het leerproces kan blijven. Voor leerlingen, bij wie we opmerken dat zij niet op alle leergebieden de kerndoelen van het basisonderwijs kunnen halen, wordt in de loop van de 4e of 5e klas (groep 6 of 7) een ontwikkelingsprofiel (OPP) opgesteld. In dit OPP worden de leerlijnen beschreven die de individuele leerling gaat volgen en wordt een voorlopig uitstroomprofiel geschetst. Dit gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Het SOC beschikt verder over een netwerk van therapeuten of instellingen die goed bekend staan bij onze school. Deze kunnen onder andere aanvullende Remedial Teaching of andere begeleiding bieden. Deze voorzieningen staan los van de school en worden door de ouders zelf bekostigd. In bepaalde gevallen kunnen de kosten worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Samen werken aan passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs van kracht. In iedere regio werken alle scholen voor primair onderwijs samen binnen één samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor Wonnebald is dat de Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Daarbij zijn alle scholen in gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk aangesloten. Het schoolondersteuningsprofiel van Wonnebald staat uitgebreid beschreven in het document: ‘Schoolondersteuningsprofiel 24RU00 BS’ en omvat een korte typering van de zorgbreedte en daarmee ook de grenzen van het bieden van extra ondersteuning, van onze school. Het beschrijft onze basis-ondersteuning: de deskundigheid waarover onze school beschikt: de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden: de voorzieningen in de fysieke omgeving: de samenwerkende ketenpartners en belangrijke kengetallen van onze school. Meer informatie over ‘Passend Onderwijs’ en ons schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website onder het tabje ‘over de school’ en op de website van de SPPOH: www.sppoh.nl 

 

“Leerkrachten geven op Wonnebald het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Wonnebald