Aanmelden anderstalige kinderen

Anderstalige leerlingen

Op onze school zijn anderstalige leerlingen van harte welkom mits zij de Nederlandse taal al in voldoende mate beheersen om het onderwijs te kunnen volgen. Wij bieden geen NT2 programma aan voor leerlingen die dit niveau nog niet hebben. Hiervoor is geen extra ondersteuning beschikbaar. Deze leerlingen verwijzen wij door naar een school waar een NT2 programma wordt aangeboden. Check onderstaande link om een basisschool in Den Haag te vinden. www.scholenwijzer.denhaag.nl

Er is in Den Haag ook een internationale Vrijeschool. Hier is Engels de voertaal.

https://internationalwaldorfschool.nl

Als u uw kind graag op Wonnebald wilt aanmelden, weet dan dat er een aantal afspraken zijn:

  • Alle communicatie vanuit de school is in het Nederlands.
  • De leerling moet de Nederlands taal voldoende beheersen om de juf of meester te kunnen begrijpen en zichzelf kenbaar te kunnen maken.
  • Omdat wij geen extra ondersteuning bieden op het gebied van taal, is het mogelijk dat er een taal/leerachterstand ontstaat.
  • In het belang van het kind monitoren wij de taalontwikkeling en bij onvoldoende vooruitgang kan een overplaatsing naar een andere school geadviseerd worden.

Bovenstaande afspraken zijn alleen van toepassing voor de onderinstroom, kinderen van 3 die zich aanmelden. Voor zij-instroom geldt dat het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling ruim voldoende moet zijn om het onderwijs te kunnen volgen.

Als uw kind jonger is dan 3 (aanmeld-leeftijd) dan raden wij aan te starten bij de peuterklas, zodat de taalontwikkeling zo snel mogelijk op gang kan komen. www.olleshuis.nl

 

Not native Dutch speaking pupils

At Wonnebald children from a not native Dutch speaking background are more then welcome, if they know the language well enough to receive instruction. We do not offer an NT2 programme or extra support for pupils with a lower level of understanding Dutch. These pupils are referred to a school with a NT2 programme. Check this link to look for a school in The Hague. www.scholenwijzer.denhaag.nl

 There is an international Waldorfschool in The Hague.

https://internationalwaldorfschool.nl

If you would like to enlist your child at Wonnebald, you have to know we have certain guidelines:

  • All communication is in Dutch.
  • The pupil must be able to speak Dutch to the extend that he or she can understand the teacher and express himself of herself.
  • Because we do not offer extra support regarding language development, a language or learning backlog is a possibility.
  • In the interest of the child we will monitor the language development, and in the case of little progress a transfer to an other school can be advised.

These guidelines are applicable for children under four years old. For children who are older, a more then sufficient understanding of the Dutch language, verbal and in writing is necessary.

When your child is under three years old, we advise you to join a todlerclass, so the language development can start as soon as possible. www.olleshuis.nl

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Wonnebald