Ouderbijdrage

Wonnebald ontvangt net als alle andere basisscholen de reguliere bijdragen van de overheid. Deze bijdragen financieren (vrijwel) alle onkosten van het reguliere onderwijs. De extra kosten die worden gemaakt doordat Wonnebald onderwijs volgens de vrijeschoolpedagogie aanbiedt, worden hiermee echter niet gedekt. Voor deze onkosten is Wonnebald afhankelijk van de financiële bijdragen van de ouders, welke jaarlijks worden gevraagd in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt door Wonnebald beschouwd als een morele en financiële verbintenis waarin de bewuste keuze van de ouders voor het vrije school-onderwijs materiële vorm krijgt. Met de bijdragen worden belangrijke zaken gerealiseerd, waarvan de belangrijkste de extra personele en materiële kosten zijn. 

Bij aanvang van het schooljaar wordt de ouders gevraagd middels het ouderbijdrage formulier aan te geven hoe hoog hun bijdrage voor het komende schooljaar zal zijn. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door wat de ouders kunnen en willen bijdragen. Op het formulier vindt u een indicatietabel waarin de bijdragen zijn gerelateerd aan het netto gezinsinkomen. De ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar als u het formulier ondertekend heeft ingeleverd, rekenen wij wel op het toegezegde bedrag. Onze begroting wordt er op gebaseerd evenals onze investerings- of bezuiningsplannen. In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers periodiek een schriftelijk betalingsoverzicht en een verzoek om de bijdrage over te maken. Als uw kind gedurende het schooljaar op onze school instroomt, wordt de hoogte van de ouderbijdrage naar rato vastgesteld. U ontvangt hierover bericht nadat uw kind de eerste maand(en) op school is geweest.

OUDERBIJDRAGE 2016-2017

Beste ouders / verzorgers,

Het schooljaar is weer begonnen. Wij hopen dat alle kinderen met volle teugen van de zomervakantie hebben genoten en met plezier naar school zijn gegaan.

Vrijeschool specifieke kwaliteiten

In deze brief vragen wij uw aandacht voor de ouderbijdrage, het belang en de besteding hiervan. De ouderbijdrage wordt gebruikt om vrijeschool specifieke kwaliteiten te kunnen aanbieden aan de kinderen. Het is daarom belangrijk voor ons bijzondere onderwijs dat de ouderbijdrage door alle ouders van deze school betaald wordt.

Binnenkort zult u een “uitnodiging ouderbijdrage 16/17” ontvangen voor het (digitaal) invullen van de overeenkomst. Er is een tabel bijgevoegd. Aan de hand van de bijgevoegde tabel kunt u de hoogte van uw bijdrage bepalen.

Waarom een ouderbijdrage?

Elke school in Nederland krijgt van de rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Daarmee worden de door de overheid gestelde basistaken betaald. De vrije school heeft een breder lesaanbod.

De ouderbijdrage wordt o.m. besteed aan:

- duurzame en natuurlijke lesmaterialen zoals waskrijtjes, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften;

- het vormgeven van jaarfeesten en de materialen die de viering van de jaarfeesten ondersteunen;

- duurzame meubels en speelgoed;

- extra uren voor de huismeester;

- extra inzet van leerkrachten voor vakken als euritmie en pianobegeleiding;

- de werkweek klas 6.

Dit kan alleen mogelijk gemaakt worden door uw bijdrage.

Wie besteedt de ouderbijdrage?

Elk jaar wordt de ouderbijdrage verantwoord in de jaarrekening. Er worden met de medezeggenschapsraad afspraken gemaakt waaraan het geld wordt besteed. De MR moet de begroting van de ouderbijdrage goedkeuren. Via de oudergeleding van de MR kunt u als ouder dus meedenken over de besteding van de ouderbijdrage. Daarom wordt deze brief mede door de voorzitter van de MR ondertekend.

Waarom een bijdrage-tabel?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat elke ouder een vrijwillige bijdrage geeft, naar eigen draagkracht. We doen een beroep op ouders met een hoger inkomen om wat meer bij te dragen. Om enig idee te hebben wat andere ouders bijdragen met een vergelijkbaar inkomen is de tabel opgesteld. Zo kunnen we de school samen financieel dragen.

Tegemoetkoming schoolactiviteiten 2016-2017 met de Ooievaarspas

Onze school doet mee aan de regeling van de ooievaarspas. U heeft van de gemeente Den Haag een brief ontvangen over de tegemoetkoming als uw kind een ooievaarspas heeft. Deze pas dient door een paslezer te worden gehaald om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van 50 euro per kind. De paslezer is aanwezig op de administratie (geopend op ma, wo, do). Als u naast deze tegemoetkoming nog een extra bedrag wilt geven, dan kunt u dit aangeven.

Waarom een overeenkomst?

Het is belangrijk om te weten op welke ouderbijdrage de school komend jaar kan rekenen. De toezeggingen worden meegenomen in de begroting van de school voor het komend kalender jaar.

De gegevens zijn noodzakelijk om een goede begroting op te stellen. Mocht het zo zijn dat door een verandering in uw inkomen dit schooljaar de hoogte van uw ouderbijdrage moet worden bijgesteld, dan kunt u contact opnemen met de schoolleider.

Bedankt voor uw bijdrage.

Nynke Verdoner, Schoolleider

Charlotte Verbeek, Voorzitter Medezeggenschapsraad (a.i.)

 

Ouderbijdrage 2016-2017

U kunt het formulier ook hier downloaden om dit vervolgens te printen.